Oznámenie o spracovaní údajov

Pre využívanie elektronických obchodných služieb spoločnosti s ručením obmedzeným CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

1. Údaje a kontakt prevádzkovateľa údajov

Názov: CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /Spoločnosť s ručením obmedzeným/
Sídlo: 1007 Budapešť, Margitsziget Grand Hotel 4. posch. č. 6.
IČO: 01-09-897076
Číslo Štatistického úradu: 14284986-4618-113-01.
DIČ: 14284986-2-41.
Bankový účet: OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió, Debrecín Ul. Pásti č. 1-3. Pobočka 11738008-21454772
Telefón: 06-1-237-0005
E-mail: info@ceumed.eu
Zastúpený: Balázsi Ildikó konateľka

2. Princípy spracovania údajov

Osobné údaje môžu byť spracovávané len s určeným cieľom v záujme vykonávania práva a plnenia povinností. Spracovávanie údajov v každej jeho etape musí vyhovovať cieľom spracovávania údajov, zber a nakladanie s údajmi musí byť poctivé a v súlade so zákonom.

Na dosiahnutie tohto účelu je možné spracovávať len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely spracovávania údajov. Osobné údaje možno spravovať len v rozsahu a po dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa.

Osobné údaje v priebehu spracúvania údajov si zachovávajú túto kvalitu až dovtedy, kým kontakt s dotknutou osobou je obnoviteľný. Kontakt s dotknutou osobou môže byť obnovený, keď prevádzkovateľ disponuje s technickými podmienkami, potrebnými na jeho obnovu.

Počas spracúvania údajov je potrebné zabezpečiť presnosť údajov, ich úplnosť – ak je to potrebné vzhľadom na cieľ spracovania – a aktuálnosť, ako aj to, aby dotknutú osobu bolo možné identifikovať len po dobu pre naplnenie cieľa spracovávania údajov.

3. Cieľ spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov Spoločnosťou je založené na dobrovoľnom súhlase Spotrebiteľa.

Osobné údaje poskytnuté Spotrebiteľom použije spoločnosť výlučne pre účely vytvorenia zmluvy, definície jej obsahu, jeho modifikácie a plnenia zmluvy medzi spoločnosťou a spotrebiteľom.

Toto Vyhlásenie sa týka ochrany osobných údajov Spotrebiteľa, poskytnuté ním pre Spoločnosť, ktoré nemajú byť sprístupnené verejnosti. Ak niekto z vlastnej vôle verejne sprístupní svoje osobné údaje, alebo ich časť, tak na takéto informácie sa nevzťahuje platnosť Vyhlásenia. Spracovávateľom poskytnutých údajov je Spoločnosť.

Osobné údaje, ktoré Spotrebiteľ poskytol Spoločnosti bez existencie oprávnenia pre ich použitie v tomto zmysle, Spoločnosť neposkytne pre tretiu osobu.

Ak autorizované orgány vyžadujú od Spoločnosti prenos osobných údajov spôsobom stanoveným legislatívou, prevádzkovateľ poskytne požadované a jemu dostupné informácie v súlade so svojou zákonnou povinnosťou.

Spoločnosť zabezpečí bezpečnosť osobných údajov Spotrebiteľov – ako počas komunikácie na sieťach (teda počas online spracovania údajov), ako aj počas ich uloženia a ochrany (teda offline spracovanie údajov). K osobným údajom sa môžu dostať len osoby zastávajúce kompetentné pracovné zaradenia.

4. Právny základ spracovania údajov

Spracovanie údajov bude prebiehať na základe dobrovoľného a primeraného vyhlásenia užívateľov internetových obsahov na stránke www.ceumedika.eu, ktoré vyhlásenie obsahuje výslovný súhlas užívateľov o tom, aby ich osobné údaje boli spracovávané počas používania tejto stránky.

Právny základ spracovania údajov:

 • dobrovoľný súhlas dotknutej osoby podľa bodu a) odsek (1) §5 zákona číslo CXII. z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií,
 • 13/A. zákona CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách, ako aj o jednotlivých otázkach v oblasti služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou,
 • odsek (1) §5 zákona CXIX. z roku 1995 o správe mien a adries bydliska za účelom prieskumu a priameho získavania obchodu: spracovanie údajov za účelom priameho získavania obchodu.

5. Osoby oprávnené na spravovanie a spracovanie údajov

Na spravovanie údajov a ich spracovanie, na vytvorenie zmluvy, zadefinovanie jeho obsahu a jej zmenu za účelom jej plnenia je oprávnená Spoločnosť a jej zamestnanci v zmluvnom zamestnaneckom vzťahu, ako aj Dopravca a osoby, ktoré konajú z jeho poverenia, respektíve sú s ním v zamestnaneckom vzťahu do miery potrebnej pre zabezpečenie dopravnej činnosti.

6. Okruh spracovaných údajov

Okruh údajov spravovaných spracovateľmi údajov

 • meno spotrebiteľa,
 • užívateľské meno,
 • vlastná emailová adresa,
 • heslo,
 • fakturačná adresa (fakturačné meno, ulica, číslo domu, sídlo/ obec, smerovacie číslo),
 • dodacia adresa (meno dodania, ulica, číslo domu, sídlo/ obec, smerovacie číslo),
 • telefónne číslo

7. Trvanie spracovania údajov

Trvanie spravovania údajov zodpovedá trvaniu klientskeho vzťahu medzi Spotrebiteľom a Spoločnosťou, alebo to obdobie, dokedy Spotrebiteľ nestiahne svoj súhlas so spravovaním. Spravovanie údajov začína objednávkou zo strany Spotrebiteľa. V prípade neuskutočnenia aktu uzatvorenia zmluvy, respektíve zániku zmluvy, údaje dobrovoľne poskytnuté Spotrebiteľom budú bezodkladne vymazané.  Taktiež bezodkladne budú vymazané aj údaje Spotrebiteľa aj v prípade, pokiaľ Spotrebiteľ stiahne svoje vyhlásenie o spravovaní údajov. Výmazom spravovania údajov spravovanie údajov zanikne.

Spoločnosť v prípade absencie rôzniacich sa nariadení zákona, zhromaždené údaje môže spravovať aj bez ďalšieho samostatného súhlasu, ako aj po stiahnutí súhlasu Spotrebiteľa za účelom legislatívnej povinnosti vzťahujúcej sa na neho, alebo za účelom uplatnenia oprávneného záujmu Spoločnosti alebo tretej osoby – pokiaľ uplatnenie tohto záujmu je pomerné k obmedzeniu práva pre ochranu osobných údajov.

8. Skutok prenosu údajov a oprávnené osoby k prístupu k údajom

Na spravovanie údajov a ich spracovanie, na vytvorenie zmluvy, zadefinovanie jeho obsahu a jej zmenu za účelom jej plnenia je oprávnená Spoločnosť a jej, ako do miery.

Spoločnosť odovzdá údaje so súhlasom Spotrebiteľa na vytvorenie zmluvy, zadefinovanie jeho obsahu a jej zmenu za účelom jej plnenia svojim zamestnancom v zmluvnom zamestnaneckom vzťahu, ako aj do miery potrebnej pre zabezpečenie dopravnej činnosti aj Dopravcovi a osobám, ktoré konajú z jeho poverenia, respektíve sú s ním v zamestnaneckom vzťahu, ktorí sú oprávnení sa oboznámiť s údajmi.

9. Práva dotknutých a možnosti právnej nápravy

Poskytovateľ údajov môže žiadať od spracovateľa údajov

 • informovanie o spracúvaní jeho osobných údajov,
 • korekciu jeho osobných údajov, ako aj
 • vymazanie alebo blokovanie jeho osobných údajov – s výnimkou povinného spracúvania údajov.

Poskytovateľ údajov môže protestovať proti spracovaniu jeho osobných údajov,

 • ak správa alebo prenos osobných údajov je potrebné výhradne za účelom splnenia právnej povinnosti vzťahujúceho sa na prevádzkovateľa, alebo za účelom uplatnenia oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov, osoby preberajúcej údaje alebo tretej osoby, s výnimkou povinného spravovania údajov,
 • ak použitie alebo prenos osobných údajov sa bude vykonávať za účelom priameho získavania obchodu, prieskumu verejnej mienky alebo vedeckého výskumu, ako aj
 • v ostatných prípadoch stanoveným zákonom.

V prípade porušenia práv poskytovateľa údajov, ako aj v tom prípade, ak v dôsledku jeho protestu proti spravovaniu jeho osobných údajov nesúhlasí s rozhodnutím prevádzkovateľa údajov, môže sa obrátiť na súd. Súd môže konať vo veci v rámci mimoriadneho konania.

Prešetrenie sporu spadá do pôsobnosti súdnej stolice. Na základe voľby poskytovateľa informácií, proces je možné iniciovať aj na súdnej stolici podľa bydliska alebo prechodného pobytu poskytovateľa údajov.

10. Evidenčné číslo prenosu údajov

NAIH-78393/2014

11. Prehlásenie o súhlase pre spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Ceumed Kft., ako prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že s akýmkoľvek osobným údajom, ktorý sa dostane na jeho vedomie počas používania internetového obchodu, bude nakladať v súlade s ustanoveniami zákona číslo CXII. z roku 2011 o informačnom sebaurčení a slobode informácií

Pokiaľ objednávateľ poskytne správcovi údajov ktorýkoľvek svoj osobný údaj, tým dáva svoj súhlas k tomu, aby správca údajov použil jeho údaje za účelom splnenia objednávok a dodania objednaných balíkov, ďalej aby viedol a spravoval evidenciu databázy, spojenej s prevádzkou internetového obchodu za účelom udržiavania kontaktu, dodávania tovaru, zadávania fakturačných údajov  a špedičnej činnosti balíkov do výmazu na základe požiadania dotknutej osoby.