Všeobecné zmluvné podmienky

Pre využívanie elektronických obchodných služieb spoločnosti s ručením obmedzeným CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság äSpoločnosť s ručeným obmedzeným/.

Účinné od 15. januára 2018.

1. Pojmy použité vo Všeobecných zmluvných podmienkach

1.1. Spoločnosť

Názov: CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

/Spoločnosť s ručením obmedzeným/
Sídlo: 1007 Budapešť, Margitsziget Grand Hotel 4. posch. č. 6.
IČO: 01-09-897076
Číslo Štatistického úradu: 14284986-4618-113-01.
DIČ: 14284986-2-41.
Bankový účet: OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió, Debrecín Ul. Pásti č. 1-3. Pobočka 11738008-21454772
Telefón: 06-1-237-0005
E-mail: info@ceumed.eu
Zastúpený: Balázsi Ildikó konateľka

1.2 Spotrebiteľ

Osoba, ktorá si objednáva tovar na ploche internetového obchodu.

1.3 Dopravca

Kuriérska služba Maďarskej pošty uzatvorenej a.s. / Magyar Posta Zrt./, poverená Spoločnosťou.

2. Zmluva pre využívanie internetového obchodu

Pre nákup prostredníctvom Internetového obchodu je Spotrebiteľ povinný uviesť vo svojom Internetovom obchode svoje kontaktné údaje (priezvisko a meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu) a dodaciu adresu pre dodanie objednaného produktu. Pred potvrdením objednávky má Spotrebiteľ možnosť skontrolovať a upraviť zadané údaje.

Zmluva je uzatvorená medzi Spoločnosťou a Spotrebiteľom prijatím týchto Všeobecných podmienok a schválením objednávky v jej konečnej podobe.

Spotrebiteľ bude informovaný e-mailom o ním zadanej objednávke, na adresu ním určenej elektronickej poštovej schránky.

Zmluva je platná len vtedy, ak Spoločnosť zašle Spotrebiteľovi potvrdenie o spracovaní objednávky do 48 hodín od zadania objednávky. Automatické potvrdenie odoslané systémom obchodu nie je ekvivalentné vyššie uvedenému spätnému potvrdeniu.

Spoločnosť je oprávnená považovať objednávku za neplatnú zrušením podanej objednávky Spotrebiteľa a údajov poskytnutých Spotrebiteľom v prípade, ak údaje poskytnuté v objednávke sú nezrozumiteľné, alebo ak existujú pochybnosti o ich pravosti.

Po schválení objednávky nie je možné stornovať objednávku elektronickou cestou. Zrušenie objednávky je možné pomocou telefónneho čísla uvedenom na ploche Internetového obchodu. Zrušenie objednávky po zaslaní tovaru, respektíve po jeho odovzdaní Dopravcovi už nie možné.

Spoločnosť nezodpovedá a vylučuje všetku zodpovednosť za škody spôsobené vyššou mocou, alebo inými udalosťami, bez dosahu na riadenie ich priebehu, vrátane, ale nie výlučne, aj škôd z dôvodu používania internetovej stránky, alebo z jeho prevádzkovej poruchy, alebo zmeny údajov kýmkoľvek, alebo z omeškania odovzdania informácií, alebo spôsobených vírusmi, alebo z chyby softvéru, internetovej siete, alebo technickej chyby iného charakteru, poruchy linky, alebo z poruchy systému.

3. Dodanie tovaru a platobné podmienky

3.1. Spoločnosť dodá Spotrebiteľovi objednaný produkt prostredníctvom kuriérskej služby vybranej počas procesu nákupu ako Dopravcu.

V závislosti od kúpnej ceny je prepravný poplatok uvedený v nasledujúcej tabuľke:

0-9 EUR 9,1 -15,5 EUR 15,5+ EUR Cena dodania na dobierku
Odoslanie na miesto prevzatia 3,05 EUR 1,00 EUR 0,00 EUR 0,46 EUR
Dodanie domov 3,50 EUR 1,50 EUR 0,50 EUR 0,82 EUR

Po dvoch neúspešných pokusoch Dopravcu o doručenie pre Spotrebiteľa, Spoločnosť môže považovať objednávku za neplatnú. Pri neprevzatom, respektíve vrátenom tovare poplatok za prepravu bude započítaná na ťarchu Spotrebiteľa.

3.2.  Spotrebiteľ na základe svojho výberu je oprávnený zaplatiť protihodnotu ním vybraného tovaru
  • prevodom vopred na účet Spoločnosti číslo 11738008-21454772, vedený v banke OTP Bank Nyrt.,
  • pri dobierke v hotovosti, zaplatenej pracovníkovi Dopravcu.

Poplatok pri platbe na dobierku je 99 Ft s DPH.

O plnení Spoločnosť vystaví Spotrebiteľovi faktúru.

Spotrebiteľ je oprávnený odmietnuť prevzatie všetkého objednaného tovaru alebo jeho časti.

4. Právo odstúpenia Spotrebiteľa

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie do 14 dní odo dňa, keď Spotrebiteľ alebo tretia strana, ktorú Spotrebiteľ uvedie odlišná od Dopravcu, prevezme produkt.

Ak si Spotrebiteľ želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí poskytnúť jasné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť (napríklad poštou, faxom alebo e-mailom) na uvedenú adresu:

CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1007 Budapešť, Margitsziget Grand Hotel 4. posch. č. 6.
Telefón: 06-1-237-0005
Fax: 06-1-237-0006
E-mail: info@ceumed.eu

Na tento účel môže Spotrebiteľ použiť aj priložený formulár na odstúpenie od zmluvy (Príloha č. 1). Spotrebiteľ môže predložiť vyjadrenie výslovne vyjadrujúce svoj úmysel odstúpiť prostredníctvom e-mailu. Ak sa tak Spotrebiteľ rozhodne pre túto variantu, Spoločnosť je povinná bezodkladne potvrdiť prevzatie storna na trvalom nosiči (napríklad e-mailom) od Spotrebiteľa.

V odstúpení Spotrebiteľ musí označiť produkt a identifikátor/ kód objednávky.

Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy včas, ak zašle Spoločnosti svoje vyhlásenie o odstúpení pred uplynutím uvedenej lehoty.

Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, Spoločnosť bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, vráti Spotrebiteľovi všetku protihodnotu za plnenie Spotrebiteľa, vrátane prepravných nákladov (s výnimkou tých nákladov nad rámec, ktoré vznikli z dôvodu, že Spotrebiteľ si zvolil iný spôsob dopravy od najlacnejšej, ktorú mu ponúkla Spoločnosť). Počas vrátenia Spoločnosť použije spôsob platby zhodný so spôsobom platby, použitým pri pôvodnom kontrakte s výnimkou, ak Spotrebiteľ dá svoj výlučný súhlas pre použitie iného spôsobu platby; v závislosti na použití tohto spôsobu vrátenia Spotrebiteľa nebude znášať žiadne zvýšené výdavky. Vrátenie Spoločnosť môže zadržať dovtedy, kým nedostane späť produkt, alebo Spotrebiteľ nepotvrdí, že ho poslal späť: z týchto dvoch možností treba zohľadniť skorší termín.

Ak Spotrebiteľ prevzal výrobok na základe zmluvy, Spotrebiteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa oznámenia vyhlásenia o zrušení ho vráti alebo odovzdá Spoločnosti. Lehota sa považuje za splnenú, ak Spotrebiteľ pošle produkt pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie produktu znáša Spotrebiteľ. Produkt nie je možné vrátiť poštou.

Spotrebiteľ môže byť vzatý na zodpovednosť za zníženie hodnoty produktu len v prípade, ak z dôvodu nadmerného používania nastala zmena charakteru výrobku, alebo opotrebením nad rámec určenia jeho vlastností a prevádzky schopnosti.

Spotrebiteľ si nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie v súvislosti s takým uzavretým produktom, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických, nie je možné vrátiť späť jeho otvorením, následne po jeho odovzdaní.

5.  Záručná doba príslušenstva, záručná doba produktu, garancia

Príloha č. 2. – Informácia o záručnej dobe príslušenstva, záručnej dobe produktu a garancia

6. Ochrana údajov

Poskytovateľ so  získanými údajmi bude nakladať dôverne, použije ich výhradne k plneniu objednávok a cieľov súvisiacich s nakupovaním. Poskytovateľ bude nakladať s údajmi Kupujúceho v zmysle ustanovení zákona číslo CXII. z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií,  respektíve zákona CXIX. z roku 1995 o správe mien a adries bydliska za účelom prieskumu a priameho získavania obchodu. Výhradným cieľom spravovania údajov Poskytovateľom je splnenie objednávky zadanej Kupujúcim, ako aj sprostredkovanie informácií súvisiacich s tovarom.

7. Záverečné ustanovenia

Použitím Všeobecných zmluvných podmienok Spoločnosť bude regulovať podmienky nákupu cez Internetový obchod, všeobecné a podstatné podmienky budúceho zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Spotrebiteľom a práva a povinnosti Spotrebiteľa.

Podmienkou nákupu prostredníctvom Internetového obchodu je súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Za prijatie sa považuje výslovné vyhlásenie zamerané na prijatie Všeobecných zmluvných podmienok Spotrebiteľom, alebo ním zadaná objednávka.

Nákup prostredníctvom Internetového obchodu vyžaduje, aby spotrebiteľ poznal a akceptoval možnosti a obmedzenia internetu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na to, aby mohla kedykoľvek zmeniť Všeobecné zmluvné podmienky čiastočne, alebo v plnom rozsahu. Tieto zmeny budú spolu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnené na webovej ploche Internetového obchodu. Zmeny vykonané poskytovateľom služieb nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia. Všeobecné obchodné podmienky zostávajú v platnosti do konca prevádzkovania Internetového obchodu.

V otázkach neupravených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sú smerodajné ustanovenia Občianskeho zákonníka, nariadenie vlády 45/2014. (II.26.) o pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a spoločnosťou a zákona CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách, ako aj o jednotlivých otázkach v oblasti služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou.

Pre zmluvné právne vzťahy Spoločnosti so zahraničnými Spotrebiteľom sú platné taktiež ustanovenia domácej legislatívnej úpravy.

So svojimi sťažnosťami môže spotrebiteľ kontaktovať nasledovné organizácie:

Budapest, XIII. kerületi Önkormányzat Jegyzője /Notár samosprávy dištriktu XIII., Budapešť/

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

/Úrad pre ochranu spotrebiteľa Vládneho úradu hlavného mesta Budapešť/
1052 Budapešť, Ul. Városház č. 7.
Poštová adresa: 1364 Bp., Pf.: 144
E-mail: fogyved_kmf_budapešť@nfh.hu
Telefón: 06/30-940-7039

Budapesti Békéltető Testület / Úrad pre zmierovanie Budapešť/

1016 Budapešť, Trieda Krisztina č. 99. III. posch. č. 310.
Poštová adresa: 1253 Budapešť, Pf.: 10.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefón: 06 (1) 488 21 31

Bližšie informácie o obchodných podmienkach môžete stiahnuť z tohto linku .

Príloha číslo 1.

Vyhlásenie o odstúpení

(vyplňte a vráťte ho len v prípade vášho úmyslu odstúpiť od zmluvy)

Adresát:

CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /Spoločnosť s ručením obmedzeným/
1007 Budapešť, Margitsziget Grand Hotel 4. posch. č. 6.
Telefón: 06-1-237-005
Fax: 06-1-237-0006
E-mail: info@ceumed.eu

Podpísaný/-í prehlasujem/-e, že využijem/-e svoje právo na odstúpenie v súvislosti so zmluvou na zakúpenie a predaj nasledovného/-ých produktov: – označiť produkt –

Termín prevzatia produktu:

Meno/-á/ spotrebiteľa/-ov/:

Adresa/-y/  spotrebiteľa/-ov/:

Podpis spotrebiteľa/-ov/: (výhradne len v prípade vyhlásenia podanom na papieri)

V ……..

Príloha číslo 2.

Informácia o záručnej dobe príslušenstva, záručnej dobe produktu a garancia

V ktorom prípade môžete využiť svoje právo o záručnej dobe príslušenstva?

V prípade chybného plnenia CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság voči Spoločnosti si môžete uplatniť svoje právo o záručnej dobe príslušenstva podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Aké práva vám prináležia na základe nároku o záručnej dobe príslušenstva?

Podľa svojho výberu si môžete uplatniť nasledovné nároky o záručnej dobe príslušenstva:

Môžete žiadať buď výmenu s výnimkou, ak vami vybranú požiadavku nie je možné splniť, alebo pre spoločnosť by znamenala neúmerné navýšenie výdajov v porovnaní so splnením vašej inej požiadavky. Ak niekto nežiadal o opravu alebo výmenu, respektíve nemohol o to požiadať,  tak má nárok na dodanie pomernej protihodnoty alebo na náklady spoločnosti aj vy si môžete opraviť chybu, respektíve dať opraviť tretej osobe – alebo v konečnom dôsledku – môžete odstúpiť od zmluvy.

Od vami vybranej záručnej doby príslušenstva môžete prejsť aj na iný, náklady spojené s prechodom však znášate vy s výnimkou, ak to bolo odôvodnené, alebo na to dala dôvod spoločnosť.

V akej lehote si môžete uplatniť svoj nárok o záručnej dobe príslušenstva?

Ste povinný bezodkladne oznámiť chybu po jej zistení, ale nie neskôr, ako do dvoch mesiacov odo dňa zistenia chyby. Súčasne upriamujem vašu pozornosť, že po uplynutí dvojročnej premlčacej doby odo dňa plnenia zmluvy nemôžete si uplatniť svoje právo o záručnej dobe príslušenstva.

Voči komu si môžete uplatniť svoj nárok na záručnú dobu príslušenstva?

Svoje právo na záručnú dobu príslušenstva si môžete uplatniť voči spoločnosti.

Aké sú ďalšie podmienky pre uplatnenie vášho práva na záručnú dobu príslušenstva?

Do šiestich mesiacov od dátumu plnenia nie je žiadna iná podmienka pre splnenie vášho nároku na záručnú dobu príslušenstva okrem oznámenia chyby, ak potvrdíte, že produkt alebo službu zabezpečila spoločnosť s ručením obmedzeným CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu plnenia ste už povinní dokázať, že vami zistená chyba už existovala aj v čase plnenia.

V akom prípade môžete využiť svoje právo na záručnú dobu príslušenstva?

V prípade poruchy hnuteľnej veci (produktu) – na základe vašej voľby – si môžete uplatniť svoje právo alebo požiadavku na záručnú dobu príslušenstva podľa bodu 1.

Aké práva vám prináležia na základe vašej požiadavky na záručnú dobu príslušenstva?

Ako požiadavku v rámci záručnej doby na príslušenstvo môžete žiadať o opravu pokazeného produktu alebo o jeho výmenu.

V akom prípade sa považuje produkt za pokazený?

Produkt je pokazený v prípade, ak nevyhovuje kvalitatívnym požiadavkám platným v čase jeho uvedenia do obehu alebo v prípade, ak nedisponuje s vlastnosťami podľa opisu výrobcu.

V akej lehote si môžete uplatniť svoju požiadavku na záručnú dobu príslušenstva?

Svoju požiadavku na záručnú dobu príslušenstva si môžete uplatniť do dvoch rokov od uvedenia produktu do obehu výrobcom. Uplynutím tejto lehoty stratíte nárok na toto oprávnenie.

Voči komu a za akých ostatných podmienok si môžete uplatniť svoju požiadavku na záručnú dobu príslušenstva?

Svoj nárok na záručnú dobu príslušenstva na výrobok môžete uplatniť len voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľného predmetu. Pri reklamácii poruchy v prípade uplatnenia záruky na výrobok, poruchu musíte preukázať vy.

V akom prípade je výrobca (distribútor) oslobodený od povinnosti ručenia za výrobok?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od povinnosti ručenia za výrobok vtedy, ak vie dokázať, že:

  • výrobok nebol vyrobený alebo predávaný v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo
  • podľa stavu techniky a technológie v čase uvedenia do obehu, chyba nebola rozpoznateľná, alebo
  • chyba produktu pochádza z dôvodu aplikácie legislatívneho alebo povinného úradného nariadenia

Výrobcovi (distribútorovi) stačí dokázať jeden dôvod na preukázanie výnimky.

Kvôli tej istej chybe nemôžete súčasne uplatňovať nároky na záruku na príslušenstvo a nároky na záruku na produkt súčasne. V prípade účinného uplatnenia nároku na záruku na výrobok však môžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo na vymenený výrobok alebo opravený diel voči výrobcovi.